مسکات یا کاراکتر تبلیغاتی نمادی تصویری است که از جنس انسان، حیوان یا جانداری تخیلی با حالات و رفتار انسان گونه می باشد و به دلیل داشتنِ شخصیت و ارتباط مستقیم به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار می کند. مسکات ها برای تمامی کسب و کارها، صنایع تولیدی و رویدادهای مختلف کاربرد دارند. یکی از نمونه های بارز مسکات را میتوان مسکات هایی که برای رویدادهای ورزشی مثل المپیک ریو طراحی شده اند مثال زد.

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

error: Content is protected !!