از قانون یک سوم در عکاسی چه میدانید؟

 هر تخصصی قواعد و قوانین منحصر به خود را دارد که رعایت کردن آن قواعد میتواند خروجی های مطلوب تری را در پی داشته باشد.

عکاسی نیز از این مقدمه مبرا نیست! در عکاسی یکی از قوانینی که به عکاسان خصوصا عکاسان تازه کار کمک میکند که تصاویر کم نقص تری خلق کنند، قانون یک سوم است.

قانون یک سوم از دو خط عمودی و دو خط افقی تشکیل میشود، به این صورت که این چهار خط در چهار نقطه یکدیگر را قطع میکنند و باهم برخورد دارند. یک سوم به شما میگوید که نباید سوژه عکس خود را وسط تصویر قرار دهید بلکه برای اینکه عکسی به مراتب زیباتر داشته باشید لازم است که سوژه را در یکی از چهار گوشه و یا به عبارت دیگر چهار نقطه ای که خطوط عمودی و افقی باهم برخورد داشته اند قرار دهید.

با این کار درواقع تمرکز بیننده را به نقطه و سوژه ی مدنظر خودتان جلب کرده و میتوانید پیام عکستان را صریح تر منتقل کنید!

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

نوشته‌های مرتبط

چه محتوایی تولید کنیم؟
هدف از تولید محتوا چیست؟